O projekcie

Projekt „W szczupłym ciele zdrowy duch” jest realizowany jest przez PRZYCHODNIA RODZINNA MARIUSZ KUŚMIERSKI, MICHAŁ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu numer RPLD.10.03.02-10-A019/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.3 Ochrona utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

CELEM GŁÓWNYM projektu jest „Zmniejszenie masy ciała średnio o 5% u 450 mieszkańców powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego i piotrkowskiego w wieku aktywności zawodowej poprzez objęcie ich programem edukacyjnym i zdrowotnym w okresie 07.2020 – 08.2023.”.
Działania projektowe zmierzają do wdrożenia „Regionalnego programu zdrowotnego dotyczącego przeciwdziałania nadwadze i otyłości w województwie łódzkim wśród osób w wieku aktywności zawodowej na lata 2019-2023 – Pilotaż „odWAŻYMY ŁÓDZKIE””
Program zakłada długotrwałą, ok. 24 tygodniową współpracę, której celem jest wypracowanie odpowiednich zachowań zdrowotnych u pacjenta i ich podtrzymanie. Działania projektowe obejmują w szczególności :

 • akcję promocyjną
 • kwalifikację do programu
 • objęcie uczestników kompleksową opieką dietetyczną i psychologiczną
 • wspieranie UP przy podejmowaniu aktywności ruchowej
 • refundację kosztów udziału w zajęciach aktywności ruchowej.
 • końcową wizytę lekarską – podsumowującą efekty oddziaływania terapeutycznego w ramach programu.

  W programie weźmie udział 450 os. (200K i 250M), w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na terenie WŁ i spełniających kryteria kwalifikujące ich do udziału w programie. Co najmniej 44,88% UP ukończy 50 rok życia (90K i 112M) w momencie przystąpienia do programu.
  REZULTATY:
  W wyniku podjętej interwencji dietetyczno-psychologicznej każdy uczestnik programu straci średnio 5% masy ciała.